شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • افزایش اندازه قلم
  • فونت پیشفرض
  • کاهش اندازه قلم
آیین نامه نحوه تکمیل بارنامه توسط شرکتها و موسسات حمل و نقل PDF چاپ نامه الکترونیک

بخش اول: مشخصات

1- انواع بارنامه

1-1- بارنامه عمومی: در ماده 2 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای در استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه تعریف شده و طرح ان به صورت عمده بار و خرده بار میباشد.

2-1- بارنامه اختصاصی : براساس ماده 5 قانون فوق الاشاره مجوز چاپ آن توسط توسط سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور صادر میگردد.

تبصره:

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بر اساس ماده 5 قانون مذکور مجوز چاپ بارنامه اختصاصی دریافت نموده است.

 

2- بارنامه عمده بار

1-2- در شش نسخه و در سه برگ سفیدرنگ و بین هر برگ پرفراژی جهت تفکیک نسخه ها از همدیگر وجود دارد. نسخه های اول تا ششم به ترتیب مخصوص

1،وزارت راه و ترابری 2،گیرنده کالا 3، فرستنده کالا 4 ، مخصوص راننده ونسخه های پنجم و ششم مخصوص شرکت یا موسسه حمل ونقل می باشد.

2-2- اندازه هر سه برگ آنبهخ صورت 3/24 سانتیمتر طول و 3/22 سانتیمتر عرض میباشد.

3-2- برگ اول آن از جنس واتر مارک بوده و در خمیر مایه آن نقش جمهوری اسلامی قرار گرفته و الیاف رنگی این برگ در مقابل نور ماوراء بنفش قابل رویت است.

همچنین این برگ درتماس با مواد شیمیائی تغیر رنگ میدهد.

4-2- برگه های دوم و سوم از جنس کاغذ تحریر معمولی میباشد.

5-2- نسخه اول آن دارای نقش معتبر بوده و در نسخه های بعدی در همان قسمت عبارت تمبر 2500ریالی ذکر شده است.

6-2- نوشتار متن آن به رنگ سبر و تمبر آن به رنگ قرمز ، و شماره سریال مندرج در آن قرمز است.

7-2- محل الصاق نقش تمبر روی صفحه اول و در عمق 13 سانتیمتری میباشد.

8-2- شماره سریال آن به فارسی در سمت راست به فاصله یک سانتیمتر از بالا و یک سانتیمتر بعد از پرفراژ پائین میباشد.

9-2- در سطر اول آن مشخصات مربوط به فرستنده کالا ،در سشطر دوم مشخصات مربوط به گیرنده گکالا در سطر سود مشخصات مربوط به راننده ، در سطر چهارم مشخصات مربوط به وسیله نقلیه و در سطر پنجم مشخصات مربوط به بارگیر وسیله نقلیه و در قسمت های بعدی نام محموله ، وزن یا حجچم محموله ، نوع بسته بندی ، مبداء و مقصد بارگیری و تخلیه ، کرایه حمل ، نام شرکت یا موسسه حمل ونقل صادر کننده بارنامه و کسورات قانونی درج شده است.

3- بارنامه خرده بار

3-1- در سه برگ و به رنگ سفید میباشدو در صدر آن عبارت (( بارنامه ویژه حمل خرده بار داخلی )) قید شده است .

3-2- اندازه هر برگ آن بصورت 18 سانتیمتر طول و 5/22 سانتیمتر عرض میباشد.

3-3- برگ اول آن تمبر دار بوده و در برگهای بعدی در قسمت جای تمبر عبارت (( با تمبر 80 ریالی )) ذکر شده است.

3-4- در سطر اول آن نام و نام خانوادگی فرستنده و در سطر دوم آن نام و نام خانوادگی گیردنه کالا و در ذیل سطر دوم قسمتی تحت عنوان مشخصات کالا - دمبداء و مقصد کالا درج شده که در ادامه آن کرایه حمل ، نام شرکت یا موسسه حمل ونقل صادر کننده قید شده است.

3-5- سایر مشخصات آن منند بارنامه عمده بار می باشد.

4- بارنامه شرکت ملی پخش فراورده های نغتی ایران:

4-1- دارای 7برگ بوده و برگ اول آن از جنس کاغذ واتر مارک و به رنگ سفید میباشد.

سایر برگها از جنس کالغذ الوان 30 گرمی (پوسات پیازی) می باشد.

4-2- اندازه هر هفت برگ آن به صورت 18 سانتیمتر طول و 5/22 سانتیمتر عرض میباشد.

4-3- هر هفت برگ دارای یک شماره سریال که به صورت لاتین چاپ شده میباشد.

4-4- در ظهر آن مطالبی در خصوص تعرفه و ... ذکر شده است.

 

بخش دوم : دستور العمل نحوه تکمیل

1- تعاریف

1-1- کل کرایه حمل : مجموع مبلغ پیشکرایه و پس کرایه منرج در بارنامه بوده و عبارت از وجهی است که از طریق توافق بین صاحب کالا و شرکت یا موسسه حمل ونقل دارای پروانه فعالیت از سازمان متبوع در حمل یک محموله متناسب با ظرفیت بارگیری وسیله نقلیه باربری مورد عمل قرار میگیرد.

1-2- مبلغ پیشکرایه : عبارت است از وجهی از کل کرایه حمل که راننده حسب توافق با موسسه یا شرکت حمل ونقل در مبداء حرکت خود دریافت مینماید.

1-3- باقیمانده کزایه ( پس کرایه ) : عبارت است از وجهی از کل کرایه حمل که راننده آن در مقصد دریسافت میدارد. در صورتی که راننده وجهی در مبداء حرکت تحت عنوان پیشکرایه دریافت ننموده باشد وجه پسکرایه معادل کل کرایه حمل میباشد.

1-4- کارمزد (کمیسیون) : عبارت است از وجهی که شرکت ها و موسسات حمل ونقل کالا بابت صدور بارنامه از مبلغ کل کرایه مندرج در بارنامه از راننده دریافت میدارند.

1-5-4- درصد کارمزد شرکتها و موسسات حمل ونقل در بند 9 شرایط عمومی حمل ونقل جاده ای داخلی کالا یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه شورای هماهنگی ترابری کشور ذکر شده است.

1-5- حق بیمه : عبارت است از وجهی که بر مبنای کل کرایه مندرج در بارنامه محاسبه و توسط راننده وسیله نقلیه باربری دارای کد مشخص سازمان بیمه تالمین اجتماعی است به شرکت یا موسسه حمل ونقلا کالا جهت واریز به سازمان مذکور پرداخت میگردد.

روش اخذ وجه از رانندگان در حال تغییرز است که متعاقبا اعلام خواهد شد.

1-6- 3% حق پایانه : عبارت است از وجهی که بر مبنای کل کرایه مندرج در بارنامه توسط شرکت یا موسسه حمل ونقل صادر کننده بارنامه محاسبه و به سازمان متبوع پرداخت میگردد.

1-7- تمامی قسمتهای مختلف بارنامه می بایست به طور دقیق و کامل پر گردد.

1-8- تمامی نسخ بارنامه می بایست همانند همدیگر تکمیل گردد و مغایرتی بین نسخه ها وجود نداشته باشد.

همچنین رویت کلیه مدارک راتننده و اخذ امضاء و اثر انگشت و عکس ازراننده هنگام ثبت بارنامه الزامی میباشد.

 

 

بازدید از سایت جدید(کلیک کنید)

www.pgtir.ir

تماس با شرکت حمل ونقل خلیج فارس ترابر

قبول حمل کالا به تمام نقاط ، مشاوره و سفارش خدمات
تلفن
55274040 - 021
6 و 55272425 - 021
فکس
55271871 - 021
موبایل
09122804444
09121022633
نشانی
تهران، جاده خاوران، جنب پمپ بنزین آزادگان


اخبار برگزیده