شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • افزایش اندازه قلم
  • فونت پیشفرض
  • کاهش اندازه قلم
آئین نامه حمل ونقل مواد خطرناک PDF چاپ نامه الکترونیک

-مواد خطرناک موضوع بحث عبارتند از : مواد منفجره ، آتشزا ، سمی ، سوزان ( اسیدها و مواد مشابه ) ، گازهای قابل اشتعال ( به صورت گاز یا مایع ) ، مواد رادیواکتیویته و به طور کلی موادی که ذاتا خطرزا باشند.

- حمل مواد خطرناک در وسایل ترابری عمومی در صورتی مجاز خواهد بود که شرایط ایمنی در وسایل مذکور رعایت شده باشد و یا محموله در وسیله دربست حمل گردد.

 

- موسسات ترابری موظفندعلامت مخصوص موادخطرناک راکه درمـاده آتــی مــعرفی میــگردد در 4 قطعه به ابعاد 40

در60 سانتیمتر تهیه نموده و در 4 طرف وسیله نقلیه ترابری حامل نصب نمایند.

- علائم مواد خطرناک همان علائمی است که در موافقتنامه حمل ونقل بین المللی کالاهای خطرناک پیش بینی شده و به شکل و شرح پیوست میباشند.

- موسسات ترابری همچنان مکلفند سیستم مقابله با خطرات ناشی از حمل مواد خطرناک را که به تائید مقامات صلاحیتدار رسیده باشد در وسیله ترابری حامل تعبیه نمایند.

- در صورتی که مقامات انتضامی کشور لازم بدانند به موسسه ترابری توصیه خواهد شد که علاوه بر راننده و کمک راننده نماینده ای از طرف موسسه مذبور که با مواد خطرناک محمول و روش مقابله خطرات احتمالی آن آشنا باشد بدرقه وسیله ترابری حامل مواد خطرناک باشد.

- درصورتی که وسیله ترابری حامل دو نوع از مواد خطرناک باشد باید علائم و توصیه های مربوط به هر دو نوع از مواد خطرناک به کار برده شود.

- در صورت لزوم وزارت راه و ترابری نقشه مسیری را که وسیله ترابری حامل ماده خطرناک برای رسیدن به مقصد باید طی کند و توقفهای غیر اظطراری بین راه در آن پیش بینی شده است برای تحویل به راننده در اختیار موسسه ترابری خواهد گذاشت و راننده مکلف است وسیله ترابری را در مسیر تعیین شده هدایت کند. در نقشه مورد بحث سعی خواهد شد که وسیله ترابری حتی المقدور از نقاط کم جمعیت و احیانا از جاده های کمربندی شهرهاعبورداده شود وتوقفهای بین راه دورازوسایل ترابری دیگرومحل های امن وخلوت انجام گیرد.

- درمواقعی که راننده وسیله ترابری مواد خطرناک اضطراراٌ مجبور به توقف میشود باید وسیله ترابری را حتی المقدورمنتهی الیه دست راست جاده درمحوطه بازدوراز پل ها و تونل ها وتاسیسات رفاهی بین راه متوقف نماید.

- درتوقفهای بین راه وتوقثفهای اضطراری باید همیشه یک نفراز سه نفر ، راننده ، کمک راننده ، یا نماینده موسسه ترابری دروسیله ترابری یا اطراف آن باقی مانده و از آن مراقبت نمایند.

- در مورد سوخت گیری وسایل ترابری حامل مواد خطرناک نکات زیر باید رعایت شود :

1- سوختگیری حتی الامکان در پمپ هائی که دورازآبادی بوده ودرنقاط کم جمعیت قراردارد انجام گیرد.

2- وسیله ترابری دیگری در جلوی یا عقب وسیله ترابری حامل مواد خطرناک مشغول سوختگیری یا در انتظار سوخت نباشد .

3- موتور وسیله ترابری مواد خطرناک باید خاموش باشد.

4- راننده ، کمک راننده و یا نماینده موسسه ترابری از وسیله حامل دور نشوند.

- درصورتی که وسیله ترابری مواد خطرناک نقص فنی پیدا کند به طوری نتوان آنرادرمحل ویادرفرصت مناسب تعمیر نمود راننده باید مراتب را به موسسه ترابری وابسته اطلاع دهد تا موسسه ترابری وسیله دیگری را برای تحویل گرفتن مواد خطرناک از وسیله ترابری حامل اعزام نماید.

 

 

بازدید از سایت جدید(کلیک کنید)

www.pgtir.ir

تماس با شرکت حمل ونقل خلیج فارس ترابر

قبول حمل کالا به تمام نقاط ، مشاوره و سفارش خدمات
تلفن
55274040 - 021
6 و 55272425 - 021
فکس
55271871 - 021
موبایل
09122804444
09121022633
نشانی
تهران، جاده خاوران، جنب پمپ بنزین آزادگان


اخبار برگزیده