شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکتهای حمل و نقل داخلی کشور

نرخ حق توقف کشنده معمولی 5محور( کفی، بغلدار، ترانزیت)- نرخ حق توقف کشنده معمولی 4محور( کفی، بغلدار، ترانزیت)-کشنده یخچالدار5 محور-

کشنده یخچالدار4 محور- ده چرخ 15 تن معمولی-ده چرخ 15 تن یخچالدار- انواع کامیون تک 10 تن- کامیون تک 10 تن یخچالدار- کامیون5 تن(911 معمولی)- کامیون5 تن(911 یخچالدار)- کامیون کمتر از 5 تن معمولی-کامیون کمتر از 5 تن یخچالدار و همچنین حق توقف کمر شکن و بوژی های: تریلی های کمرشکن 5 و 6 محور- تریلی های کمرشکن7محور- تریلی های کمرشکن 9 محور- تریلی های کمرشکن 11محور و تریلی های بوژی

 

آخرین ویدئو
اخبار پربازدید

بهترین شرکت هواپیمایی جهان در سال ۲۰۲۱