شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

قرارداد حمل و نقل و مسئوليت متصديان حمل کالا

قبل از هر چيز بايد توجه داشت که قرارداد حمل و نقل تابع مقررات عقد وکالت است و متصدي حمل و نقل کالا مانند وکيل، امين محسوب مي شود و هم چنين ارسال کننده کالا موظف است در قرارداد حمل و نقل به نشاني صحيح گيرنده کالا، محل تحويل کالا، تعداد و ميزان کالا و محتواي بسته بندي ها، مدتي که کالا بايد در آن مدت تحويل داده شود، مسيري را که کالا در آن حمل مي شود و تعيين قيمت اشياي گران بها توجه کند.

هم چنين بايد توجه داشت که خسارت ناشي از تعيين نکردن نکته هاي ياد شده يا تعيين آن ها به غلط متوجه ارسال کننده کالاست. به علاوه ارسال کننده بايد در بسته بندي کالا دقت لازم را به عمل بياورد چرا که خسارت ناشي از انجام ندادن اين کار به عهده اوست، البته در اين حالت اگر عيب بسته بندي کالا معلوم و ظاهر باشد و متصدي حمل و نقل کالا بدون قيد نداشتن مسئوليت کالا را تحويل گرفته باشد، مسئول خسارات وارده خواهد بود. ارسال کننده کالا مي تواند تا زماني که کالا در تصرف متصدي حمل و نقل است آن را با پرداخت هزينه هايي که توسط متصدي حمل و نقل به عمل آمده و نيز خسارات او پس گيرد اما در موارد زير استرداد کالا از سوي ارسال کننده ممکن نخواهد بود: در صورتي که بارنامه توسط ارسال کننده تهيه و به وسيله متصدي حمل و نقل به گيرنده کالا ارسال شده باشد.
در صورتي که متصدي حمل و نقل، رسيدي به ارسال کننده داده و ارسال کننده نتواند آن را پس بدهد. در صورتي که متصدي حمل و نقل به گيرنده کالا اعلام کرده باشد، کالا به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل بگيرد اگر بعد از رسيدن کالا به مقصد، گيرنده کالا تحويل آن را درخواست کرده باشد متصدي حمل و نقل بايد طبق دستور گيرنده کالا عمل کند. البته اگر متصدي حمل و نقل رسيدي به فرستنده کالا داده باشد تا زماني که کالا به مقصد نرسيده، مکلف به رعايت دستور گيرنده کالا نخواهد بود مگر اين که رسيد به گيرنده کالا ارائه شده باشد. چنان چه گيرنده کالا آن را قبول نکند و يا اين که هزينه و مطالبه متصدي حمل و نقل را نپردازد، متصدي حمل و نقل بايد مراتب را به اطلاع فرستنده کالا برساند و کالا را به طور موقت نزد خود يا شخص ثالثي به صورت امانت نگهداري کند در هر حال مخارج و هر نقص و عيبي که در کالا به وجود بيايد به عهده ارسال کننده خواهد بود. چنان چه فرستنده يا گيرنده کالا در مدت مناسبي تکليف کالا را معين نکنند، متصدي حمل و نقل مي تواند کالا را با اطلاع دادستان محلي که کالا در آن جا واقع شده يا نماينده او به فروش برساند. اگر متصدي حمل و نقل نتواند ثابت کند که تلف يا گم شدن کالا به علت تقصير فرستنده يا گيرنده کالا بوده يا ناشي از دستوراتي که يکي از آن ها داده است و يا اين که به علت حوادثي بوده که متصدي حمل و نقل کالا نمي توانسته از آن جلوگيري کند مسئول کالاي تلف يا گم شده خواهد بود. البته اگر در قرارداد حمل و نقل براي ميزان خسارت مبلغي کمتر يا بيشتر از قيمت کالا توافق شده باشد، طبق آن عمل مي شود.

هم چنين متصدي حمل و نقل در خصوص خسارت ناشي از تأخير ارائه کالا يا نقص آن مسئوليت دارد و نيز مسئول حوادث و تقصيراتي است که در مدت حمل و نقل به وجود مي آيد. اگر گيرنده کالا ميزان مخارج و هزينه هايي را که متصدي حمل و نقل آن ها بابت کالا مطالبه مي کند، قبول نکند حق گرفتن کالا را ندارد مگر آن که تا پايان اختلاف مبلغ ياد شده را در صندوق دادگستري به امانت بگذارد.
منبع خبر: pgtir

آخرین ویدئو
اخبار پربازدید

بهترین شرکت هواپیمایی جهان در سال ۲۰۲۱