اظهار نامه گمرکی چاپ

عبارت است از یک اظهار نامه مبدا که توسط یک مقام یا مقامات صالح گواهی شده است.