گواهی بیمه چاپ

سندی است که باید توسط شرکت بیمه و یا نمایندگی آن و یا به وسیله پذیره نویسان صادر و یا امضاء شده باشد و تاریخ آن باید همزمان و یا قبل از تاریخ حمل باشد و مبلغ بیمه نامه باید حداقل برابر با ارزش سیف کالا باشد.

 

 

گواهی بیمه می بایست :

1- با آنچه که در اعتبار ذکر شده، مطابقت داشته باشد.

2- کلیه خطرات ذکر شده در اعتبار را در بر گیرد.

3- با سایر اسناد در مورد محموله و شرح کالا مطابقت داشته باشد.