نحوه تحویل کالا به راننده ازجانب صاحبان کالا چاپ

صاحبان کالا میبایست کالای خود را در بسته بندی مناسب و با تضمین امنیت در طول مسیر تحویل راننده نمایند تا در طول مسیر از خسارات احتمالی جلوگیری گردد.

 

هنگام تحویل کالا میبایست برگه حواله بارگیری صادرشده ازطرف حمل ونقل رااخذوپس از مطالعه و مطابقت بارنامه با محموله و خواسته های صاحب کالا اجازه خروج به راننده را صادر نماید ، در غیر این صورت شرکت حمل ونقل مسئولیتی در قبال عدم تطابق خواسته های ایشان با بارنامه را ندارد. و همچنین پس از تکمکیل بارگیری میباید بین راننده و صاحب کالا صورتجلسه ای تنظیم و اقلام بارکیری شده را ثبت و تحویل راننده نمایند تا جزئیات محموله در آن قید گردد، این صورتجلسه در سه برگ تنظیم گردد و در محل تخلیه به استناد صورتجلسه همراه بارنامه محموله را تحویل بگیرند.