شرکت حمل و نقل خلیج فارس ترابر

  • leftlayout Layout
  • rightlayout Layout
  • افزایش اندازه قلم
  • فونت پیشفرض
  • کاهش اندازه قلم
مقررات ایمنی رفت و آمد وسایل ترابری در راهها PDF چاپ نامه الکترونیک

کلیـــــات:

_ رانندگان وسایل ترابری اعم از باری یا مسافری باید اسناد و مدارک زیر را همیشه به همراه داشته باشند و عندالمطالبه به ماموران پلیس راه و مسئولان دیگر ارائه دهند .

 

الف - گواهینامه مجاز رانندگی .

ب - کارت مالکیت وسیله ترابری .

ج - بیمه نامه شخص ثالث .

د - برگ معاینه وسیله ترابری .

ه - اسناد حمل مربوط به بار یا مسافرین محمول که به وسیله موسسه ترابری مربوط نتظیم گردیده است .

و - برگ معاینه راننده وسیله نقلیه .

ز - سایر مدارک مورد نیاز طبق آئین نامه و مقررات مربوط .

- رانندگی وسایل نقلیه ترابری عمومی در راه ها فقط به مدت 10 ساعت در شبانه روز مجاز خواهند بود در صورتی که مسافر وسیله ای بیش از 10 ساعت پیش بینی گردد و موسسه وابسته برنامه سفر آن را یکسره تنظیم نموده باشد باید کمکی با وسیله ترابری همراه نمایند .

- موسسات ترابری باید مراقبت نمایند که وسیله نقلیه به ترتیب صحیح و مطابق ظرفیت بارچینی شده و یا دارای مسافر باشد . راننده وسیله نقلیه نیز پس از اطمینان از این موضوع باید اقدام به راندن وسیله نقلیه نماید .

- رانندگانی که با عینک مجاز به راننگی می باشند باید همیشه یک عینک یدکی در وسیله ترابری خود داشته باشند تا چنانچه عینک مورد استفاده در طول سفر شکسته یا مفقود گردد از عینک یدکی استفاده نمایند .

- حد ظرفیت و ابعاد وسیله نقلیه طبق مقرراتی است که به وسیله وزارت راه و ترابری نتظیم گردیده است .

- در صورتی که حمل باری حجیم مستلزم انتخاب وسیله ای بزرگتر از ابغاد مجاز در ماده فوق باشد مراتب از طرف موسسه ترابری به دفتر برنامه ریزی و هدایت ترابری وزارت راه و ترابری اعلام خواهد شد تا پیش بینی های لازم برای حمل بارهای حجیم به عمل آورده و طبق مقررات عبور و مرور در جاده ها اجازه نامه یا پروانه عبور صادر نمایند .

- در صورتی که وسیله ترابری، باری طویل ( لوله ، تیرآهن ، ماشین های طویل و . . . ) بارگیری نمایند به طوری که مقداری از بار خارج از وسیله ترابری قرار گرفته باشد باید در انتهای بار علاوه بر پرچم قرمز که به قطع 50 * 50 سانتیمتر خواهد بود چراغهای چشمک زن مخصوص تعبیه گردد. به طوری که انتهای بار برای رانندگان وسائل ترابری عقبی که قصد سبقت گرفتن دارند کاملا قابل وریت و مشخص باشند .

لوله اگزوز در وسایل ترابری باری سنگین و تریلی ها باید بطور سربالا کار گذاشته باشد و تا بالای طاق کابین راننده ادامه داشته باشد.تا دود حاصله از سوخت موتور اختلالی در دید وسایل ترابری که قصد سبقت دارند ایجاد نکند . وسایل ترابری دیگر باید از قرار دادن اگزوز به طرف چپ وسیله ترابری خودداری نمایند تا دود آنها در راه پراکنده نشود .

( اجرای این ماده با نظر متخصصین فن خواهد بود.)

... در زمستان و هوای سرد وسایل ترابری باید به زنجیر چرخ و لاستیک یخشکن و همچنین سایروسایل ایمنی مجهز بوده و در مواقع لازم از آنها استفاده نماید.

_ یدک کشی :

الف- یدک کشی یعنی انتقال وسیله ترابری آسیب دیده ای که با قوه محرکه خود قادر به حرکت نباشد با وسیله ترابری دیگر .

ب - هیچ وسیله ترابری دیگر نمیتواند در یک زمان بیش از یک وسیله ترابری آسیب دیده را یدک بکشد .

ج - وسیله ترابری آسیب دیده باید دارای سیستم فرمان و ترمز کاملا سالم باشد.

د- وسیله ترابری آسیب دیده باید در جریان یدک کشی دارای راننده مستقل باشد و حرکت آن را با وسیله ترابری کشنده هماهنگ باشد.

ه- وسیله ترابری کشنده باید دارای قدرت کافی برای کشیدن وسیله ترابری اسیب دیده باشد.

و- وسیله ترابری آسیب دیده باید با طناب سیمی محکم (سیم بکسل) و یا بکسلهای ثابت به وسیله ترابری کشنده بسته شده باشد.

ز- عمل یدک کشی باید در ساعات مجاز انجام شود.

ح- وسایل ترابری مسافربری که دارای مسافر است نمیتواند وسیله آسیب دیده را یدک بکشد اگرچه وسسیله ترابری آسیب دیده خراب یا میزان آن هم به هم خورد و یا اینکه دارای سیستم ترمز و فرمان ناقص باشد وسیله کشنده باید به جرثقیل مجهز بوده و وسیله ترابری آسیب دیده را در حالی که محور آن از زمین بلند است با خود بکشد.

 

حوادث رانندگی :

 

- راننده یا رانندگان وسایل ترابری موظفند در صورت بروز حادثه رانندگی مراتب را با اولین پاسگاه انتضامی اطلاع دهند.

- ماموریا مامورین مسئول که برای رسیدگی به حادثهخ به محل اعزام میشوند پس از معاینه محل و وضع حادثه گزارشی حاوی نکات زیر برای ارجاع به مقامات قضائی تهیه خواهند نمود:

الف - تاریخ و ساعت وقوع حادثه .

ب - محل وقوع حادثه .

ج - نوع و سیستم وسائل ترابری متصادم و صدمه دیده و شماره آنها

د - تعداد مقتولین و مجروحین .

ه - تخمین خسارت وارده به وسیله یا وسایل ترابری .

و - شرح مختصری از حادثه .

ز - شماره گواهینامه و نشانی دقیق راننده یا راندگان وسایل متصادم و صدمه دیده.

ح - تهیه کروکی صحنه تصادف .

ط - نام مامور یا مامورین تهیه گزارش و نظریه انها .

تبصره :

پلیس راه ژاندارمری کشور .. و سایر مقامات ذیربط اوراق چاپی مخصوص حاوی مطالب فوق را تهیه نموده و در اختیار مامورین مربوط خواهد گذاشت .

گزارش حادثه در 4 نسخه تهیه خواهد شد که نسخه اول آن در اختیار مقامات قضائی گذاشته میشود، نسخه های دوم و سوم به ترتیب در مرکز فرماندهی پلیس را ه و پاسگاه مربوطه نگاهداری شده و بالاخره نسخه چهارم برای مزارت راه و ترابری ( دبیرخانه شورای هماهنگی ترابری کشور ) ارسال خواهد شد. این اوراق دارای شماره مسلسل خواهد بود و اوراق باطل شده برای مقامات قضائی ارسال خواهد شد .

 

معاینه و نگهداری وسایل ترابری جاده ای داخلی :

وسایل ترابری برای رفت و آمد در راه ها باید از هر حیث سالم باشند و هیچگونه نقص فنی به خصوص در موارد زیر نداشته باشند.

الف - سیستم ترمزها .

ب - سیستم فرمان .

ج - سیستم اتصال در موارد تریلی .

د - سیستم روشنائی .

ه - لاستیک ها

ز - بوق

ح - برف پاک کن

تبصره :

وسایل ترابری عمومی بایستی دارای آئینه دید عقب و کپسول آتشنشانی باشند.

راننده وسیله ترابری باید مراقب نماید وسیله ای را که برای سفر دراختیار دارد از هر جهت به خصوص از جهات یاد شده در ماده قبل بی عیب و نقص باشد .

مسسول تعمیرگاه موسسه ( موضوع ماده 26 و 27 این آئین نامه ) نیز باید قبل ازحرکت وسیله ترابری، ان را معاینه نموده و قابلیت آن را برای سفر پیش بینی شده تایید نماید .

دارندگان وسایل ترابری باید وسایل ترابری خود را در مورد مقرر در فصل چهارم آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18 اردیبهشت ماه 1357 برای معاینه در اختیار مقامات مربوط گذاشته و مقامات فصل

مذکور را از هر جهت رعایت نمایند .

 

پارکینگ :

 

وسایل ترابری که در راه ها نقص فنی پیدا کرده یا به جهتی مجبور به توقف می گردند باید در توقفگاه هایی که در راه ها احداث گردیده است پارک شوند .

در صورتی که نقص فنی وسیله ترابری به ترتیبی باشد که نتوان آن را تا توقفگاه هدایت نمود راننده باید وسیله ترابری را درمنتهی الیه دست راست شانه شاهراه پارک نموده و علاوه بر قراردادن مثلث شبرنگ در فواصل معینی نسبت به استقرار چراغ های چشمک زن که برای این منظور به کار میرود اقدام نماید.

چنانچه در نتیجه عدم رعایت ماده فوق حادثه ای منجر به قتل یا جرح یا خسارت برای وسایل ترابری پیش آید راننده وسیله ترابری پارک شده به تناسب تقصیری که در به وجود آمدن حاثه داشته است مقصر شناخته خواهد شد .

پارک وسیله ترابری در پیچ ها و تقاطی که مانع دید وسیله ترابری دیگر گردد و همچنین داخل تونل ها به کلی ممنوع است .

 

 

بازدید از سایت جدید(کلیک کنید)

www.pgtir.ir

تماس با شرکت حمل ونقل خلیج فارس ترابر

قبول حمل کالا به تمام نقاط ، مشاوره و سفارش خدمات
تلفن
55274040 - 021
6 و 55272425 - 021
فکس
55271871 - 021
موبایل
09122804444
09121022633
نشانی
تهران، جاده خاوران، جنب پمپ بنزین آزادگان


اخبار برگزیده

آخرین اخبار